ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Zgłaszanie nowych osób

                                                                                            PROCEDURA WŁĄCZANIA NOWYCH OSÓB DO PANTEONU

                                                                          Na dzień 24.06.2023 na wystawie głównej są prezentowane życiorysy 204 osób.

Lista osób upamiętnionych w Panteonie Górnośląskim jest otwarta i będzie systematycznie uzupełniana według obowiązującego Statutu Panteonu Górnośląskiego w Katowicach (z dnia 20 kwietnia 2022 r.) oraz Regulaminu Wyłaniana Osób Zasłużonych Panteonu Górnośląskiego (Uchwała nr 6/2021 z dnia 7 października 2021 roku Rady Programowej Panteonu Górnośląskiego).

Propozycje kandydatów na osoby zasłużone Panteonu Górnośląskiego w Katowicach mogą być składane przez instytucje, stowarzyszenia, organizacje: wyznaniowe, kulturalne, oświatowe, naukowe, samorządowe, polityczne, gospodarcze, zawodowe i inne. Propozycje nowych kandydatów mogą być składane także przez osoby fizyczne.

Na wystawie stałej będą prezentowane osoby zasłużone, których przedmiot działalności (w tym np. osobistej, zawodowej, artystycznej) będzie tożsamy z co najmniej z jednym z przedmiotów działalności Panteonu Górnośląskiego w Katowicach określonym w § 4 Statutu Panteonu Górnośląskiego w Katowicach. Zbiór osób zasłużonych Panteonu Górnośląskiego dotyczy osób zmarłych.

W celu zgłoszenia kandydatury postaci, należy wypełnić „Formularz zgłaszania osoby zasłużonej Panteonu Górnośląskiego w Katowicach”. Wypełniamy jeden wniosek dla jednej osoby.

Po złożeniu wniosku, zostaje on sprawdzony pod względem formalnym i merytorycznym. Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych i merytorycznych będą zwracane Wnioskodawcy do poprawy lub odrzucane.

Po pozytywnym zatwierdzeniu wniosku, zostaje on przedstawiony Radzie Programowej Panteonu Górnośląskiego, która wydaje opinie o jego dalszym procedowaniu.

Po pozytywnym zatwierdzeniu kandydata przez Radę Programową Panteonu Górnośląskiego do dalszych badań, następuje przygotowanie biogramu naukowego z wykorzystaniem informacji, które znajdują się w archiwum IPN (w przypadkach osób, które zmarły przed 1.09.1939 – takiej kwerendy się nie prowadzi).

Pełny biogram, biogram do aplikacji wystawowej oraz streszczenie będzie opracowywane przez pracowników Panteonu Górnośląskiego w Katowicach lub zostanie zlecone osobom z zewnątrz.

Przygotowany biogram jest recenzowany przez pracownika naukowego, a po uwzględnieniu wskazanych poprawek, przedstawiany Radzie Programowej w celu wyrażenia opinii o ostatecznej kwalifikacji postaci. Ostateczną decyzję o przyjęciu postaci podejmuje dyrektor Panteonu Górnośląskiego w Katowicach.

W celu złożenia propozycji nowych kandydatów należy wypełnić formularz. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Panteon Górnośląski w Katowicach, Plebiscytowa 49A, 40-041 Katowice lub za pomocą poczty elektronicznej: biuro@panteon-gornoslaski.pl

ZAŁĄCZNIKI: