ikona-lokalizacja

ul. Plebiscytowa 49A
40-041 Katowice

Tkocz Stanisław (1931-2003)

Duchowny katolicki, infułat, w latach 1974-2003 redaktor naczelny tygodnika „Gość Niedzielny”, współzałożyciel Związku Górnośląskiego.

Działalność duszpasterska ks. S. Tkocza – niezależnie od pełnionych przez niego funkcji i wykonywanych zadań – była nierozerwalnie związana z (archi)diecezją katowicką i Górnym Śląskiem, a jednocześnie swym oddziaływaniem wykraczała poza granice tej diecezji i tego regionu. Ks. Tkocz pełnił różne funkcje w (archi)diecezji katowickiej, m.in. notariusza (1960–1968) i kanclerza (1968–1974) kurii diecezjalnej. Jako pracownik kurii bardzo często reprezentował stronę kościelną w trudnych rozmowach z wrogo nastawionymi do Kościoła przedstawicielami ówczesnych władz administracyjnych. W 1966 roku ks. Tkocz rozpoczął pracę w redakcji „Gościa Niedzielnego” Abp Damian Zimoń powierzył ks. Tkoczowi pełnienie obowiązków redaktora „Gościa Niedzielnego”, mimo że ten osiągnął wiek emerytalny. Funkcję sprawował do swej śmierci. Niewątpliwą zasługą ks. Tkocza było stworzenie kompetentnego zespołu redakcyjnego „Gościa Niedzielnego” oraz wyznaczenie takiej linii programowej czasopisma, która zapewniła mu szczególne miejsce na mapie mediów w Polsce.

Stanisław Tkocz został upamiętniony w sali Lux Ex Silesia, sali ludzi nauki oraz sali duchownych.