Kontrast Czcionka

OFERTY PRACY W PANTEONIE GÓRNOŚLĄSKIM

Panteon Górnośląski w Katowicach prowadzi nabór na stanowisko osoby do obsługi kawiarni

2021-07-28

Panteon Górnośląski w Katowicach prowadzi nabór na stanowisko osoby do obsługi kawiarni

Zakres obowiązków:  
•    Prowadzenie kawiarni;
•    bieżąca obsługa klientów;
•    utrzymywanie czystości w kawiarni i w jej otoczeniu;
•    dbanie o powierzony sprzęt;
•    zapewnienie wysokiego poziomu obsługi klientów poprzez miłą i profesjonalną obsługę;
•    udzielanie informacji na temat działalności Panteonu Górnośląskiego;
•    przyjmowanie od klientów zapłaty w formie gotówkowej lub kartą,
•    pomoc w organizacji imprez realizowanych przez Panteon Górnośląski, również w godzinach niestandardowych;
•    w sytuacjach tego wymagających, zastępstwo w punkcie kasowym lub jako opiekun ekspozycji;
•    pomoc przy obsłudze zwiedzających.

 

Wymagania:
·         Wykształcenie min. średnie;
·         Umiejętność obsługi kasy fiskalnej i terminali płatniczych;
·         Aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna
·         Wysoka kultura osobista

 

Oferujemy:

- pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną, w niepełnym wymiarze godzin, głównie w weekendy
- elastyczny grafik
- stabilne warunki zatrudnienia;
- wynagrodzenie 20 zł brutto za godzinę;
- ciekawą pracę w nowej instytucji kultury;
- możliwość zaangażowania się i współtworzenia wydarzeń kulturalnych.

 

Warunki aplikowania

Prosimy o złożenie dokumentów (CV) za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@panteon-gornoslaski.pl lub złożenie ich osobiście w siedzibie Panteonu Górnośląskiego w Katowicach przy  ul. Plebiscytowej 49a.

Kandydaci odpowiadający profilowi pracownika zostaną powiadomieni telefonicznie o zaproszeniu do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Panteon Górnośląski w Katowicach, ul. Plebiscytowa 49A, 40-041 Katowice.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO - realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane nie są przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy,
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas trwania procesu rekrutacji, chyba że wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie do celów przyszłych rekrutacji. Natomiast dane wyłonionego kandydata zostaną dołączone do akt osobowych i przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
 4. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
 2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
 4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
 5. do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. Podanie danych wymaganych przepisami jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji,  konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w jej procesie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Informacje podstawowe