Kontrast Czcionka

REGULAMIN ORGANIZACYJNY "PANTEONU GÓRNOŚLĄSKIEGO W KATOWICACH"

2021-02-05

REGULAMIN ZWIEDZANIA PANTEONU GÓRNOŚLĄSKIEGO

 

§ 1

Informacje ogólne

Definicje:


a) Panteon, Instytucja – Panteon Górnośląski w Katowicach;
b) zwiedzający – osoba, która odwiedzi Panteon Górnośląski i prezentowaną ścieżkę edukacyjną, której obecność zarejestruje się na podstawie biletu wstępu lub w inny sposób;
c) ekspozycja – wystawa stała lub czasowa prezentowana w Panteonie;

 

 

§ 2
Dni i godziny otwarcia ekspozycji:


1. Ekspozycja Panteonu Górnośląskiego w Katowicach otwarta jest w godzinach:
Poniedziałek: nieczynne
Wtorek- piątek: 9.00 - 17.00
Sobota: 10.00 - 18.00
Niedziela: 13.00 - 18.00


1a. Ostatnie zalecane wejście 60 minut przed zamknięciem Panteonu.

2. Panteon można zwiedzać przez cały rok z wyłączeniem dni przypadających na święta ustawowo wolne od pracy.

3. W pierwszy weekend każdego miesiąca zwiedzanie Panteonu jest darmowe.

3. Orientacyjny czas zwiedzania ekspozycji wynosi ok. 1h

4. Rozpoczęcie zwiedzania ekspozycji na mniej niż 1,5 godziny przed zamknięciem Instytucji powoduje ograniczenie możliwości zwiedzania ekspozycji w całości i nie skutkuje zwrotem części opłaty za wykupiony bilet.

5. Awaria lub wywołana innymi przyczynami niedostępność części elementów ekspozycji nie skutkuje zwrotem części opłaty za wykupiony bilet.

6. Liczba osób przebywających jednocześnie na ekspozycji jest ograniczona względami bezpieczeństwa przeciwpożarowego uzgodnionego z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

 

7. Ekspozycję można zwiedzać indywidualnie lub z przewodnikiem.

8. Grupa zorganizowana, zwiedzająca ekspozycję Panteonu w ramach zwiedzania grupowego z przewodnikiem, nie może liczyć więcej niż 30 osób (łącznie z opiekunami grupy, pilotem etc).

9. Wejście do Panteonu grup zorganizowanych (liczących od 10 do 30 osób, łącznie z opiekunami) musi być zgłoszone i potwierdzone co najmniej jeden dzień wcześniej.

10. Pracownik Instytucji ma prawo odmówić wstępu grupom niezgłoszonym przybyłym do Panteonu, w przypadku braku wolnego terminu.


11. Dzieci poniżej 10 roku życia mogą zwiedzać ekspozycję Panteonu w ramach ścieżki edukacyjnej oraz tematycznych lekcji muzealnych organizowanych przez Dział Merytoryczny Panteonu pod opieką osób dorosłych, opiekunów.

12. Minimalny wiek zwiedzających ekspozycję w zorganizowanych grupach z przewodnikiem wynosi 7 lat .

13. Młodzież szkolna w wieku do 18 lat, może zwiedzać ekspozycję pod stałą opieką opiekuna (nauczyciela).

14. Podczas zwiedzania ekspozycji opiekun grupy (nauczyciel, rodzic, pilot etc) zobowiązany jest do przebywania razem z podopiecznymi i sprawowania nad nimi opieki.

15. W przypadku zwiedzania w grupie zorganizowanej z przewodnikiem, niedopuszczalne jest odłączenie się od grupy w celu samodzielnego zwiedzania.


16. Panteon zastrzega sobie prawo zmiany godzin otwarcia oraz czasowego wyłączenia ze zwiedzania części ekspozycji w uzasadnionych przypadkach.


§ 3
Zakup biletów


1. Przed wejściem na ekspozycję, należy dokonać zakupu biletu wstępu do Panteonu zgodnie z cennikiem opłat za zwiedzanie. Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej:
 

2. Rezerwacja biletów odbywa się w następujący sposób:
1) drogą mailową, na adres: biuro@panteon-gornoslaski.pl,
2) osobiście, w kasie ,
3) telefonicznie, pod nr tel. 324008272

 

3. Istnieje możliwość wystawienia faktury uproszczonej (paragonu z NIP) albo faktury VAT do paragonu zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi na rzecz osób, instytucji, podmiotów gospodarczych, które dokonały zakupu biletów lub pamiątek, pod warunkiem wyrażenia chęci uzyskania faktury z wyprzedzeniem tj. przed dokonaniem zakupu.

4. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.

5. Bezpłatny wstęp:

 • dzieci do lat 3
   

6. Zniżki dla:

 • najbliższych członków rodzin osób upamiętnionych w Panteonie (krewni pierwszej linii pokrewieństwa w linii prostej: ojciec, matka, syn, córka oraz mąż/żona),
 • emerytów,
 • rencistów,
 • osób niepełnosprawnych,
 • asystentów osób z niepełnosprawnością,
 • studentów i uczniów do 26 roku życia,
 • dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
 • posiadaczy karty dużej rodziny (od 2+3),
 • opiekunów grup szkolnych zorganizowanych,

określa cennik opłat za zwiedzanie.

7. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem. Szczegółowe informacje dotyczące cen biletów znajdują się w cenniku biletów dostępnym w kasie biletowej i na stronie internetowej.

8. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu.

 

 


§ 4
Porządek zwiedzania oraz wprowadzone zakazy


1. Przed wejściem na ekspozycję, w okresie jesienno-zimowym zwiedzający zobowiązani są do skorzystania z bezpłatnej szatni.  

1a. Panteon nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Instytucji.

2. Zabrania się wnoszenia na ekspozycję:

a) długich parasoli,

b) głośników przenośnych,

c) plecaków i dużego bagażu, ani innych dużych przedmiotów,

d) zwierząt (za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych),  

e) wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów, które uznane być mogą za niebezpieczne,

f) materiałów wybuchowych, łatwopalnych i toksycznych.

2a. Panteon zastrzega sobie prawo do sprawdzenia gabarytu bagażu oraz jego zawartości przez pracownika Instytucji.

3. Ekspozycję należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem i porządkiem zwiedzania.

4. Zabrania się przekraczania wyznaczonych stref zwiedzania (wchodzenia na podesty, wychodzenia poza ciągi komunikacyjne, wychylania przez barierki ochronne).

5. Na ekspozycji obowiązuje zakaz:

 • wnoszenia i spożywania żywności, napojów, środków odurzających,
 • rozmawiania przez telefon,
 • filmowania i fotografowania z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów wykorzystywanych do profesjonalnego fotografowania i filmowania.

6. Zabrania się nagrywania i utrwalania głoszonej przez przewodnika prelekcji, stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

7. Fotografowanie i filmowanie ekspozycji bez lamp błyskowych jest możliwe, ale nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym. Materiał zdjęciowy
i filmowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych. Komercyjne wykorzystanie materiału zdjęciowego i filmowego jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody dyrekcji Panteonu. W wypadkach szczególnych, Panteon zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zakazu filmowania i fotografowania wskazanych obiektów.

 

8. Zasady obecności mediów na terenie Instytucji muszą być uzgodnione z dyrekcją Panteonu oraz z Działem Merytorycznym.


9. Zabrania się wstępu na ekspozycję osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób mogący zagrażać bezpieczeństwu osób lub mienia, zakłócającym porządek zwiedzania, a także naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

10. W Panteonie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych.

11. Panteon zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia osób nieprzestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin bez prawa roszczeń z tego tytułu.

12. Zabrania się pod rygorem odpowiedzialności karnej niszczenia wszelkich obiektów
i przedmiotów znajdujących się na terenie Panteonu.


13. Za szkody poczynione przez osoby niepełnoletnie odpowiada ich opiekun.
 

14. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Panteonu.

 

15. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub akcji ratowniczej wszystkie osoby przebywające w budynku Instytucji zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i podporządkowanie się poleceniom pracowników.

 

16. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających Panteon zastrzega sobie prawo przerwania zwiedzania ekspozycji bez prawa roszczeń z tego tytułu.

 


§ 5
Pozostałe uregulowania


1.Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym:biuro@panteon-gornoslaski.pl lub pod numerem tel. 324008272.


2. Fakt wykupienia lub zarezerwowania biletu wiąże się z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 

3. Panteon zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu.

4. Ewentualne skargi i wnioski można składać osobiście w biurze Panteonu, listownie na adres Panteonu lub przesyłać na adres mailowy: biuro@panteon-gornoslaski.pl.

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY "PANTEONU GÓRNOŚLĄSKIEGO W KATOWICACH"

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 
 
§ 1 
 
1. „Panteon Górnośląski w Katowicach” (zwany dalej „Panteonem”) działa w szczególności  
na podstawie: 
a) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194),  
b) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1347), 
c) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 
512 z późn. zm.), 
d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 
e) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869  
z późn. zm.),  
f) umowy w sprawie utworzenia i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod 
nazwą „Panteon Górnośląski w Katowicach”, zawartej w Katowicach dnia 18 lutego 
2020 r. pomiędzy Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Archidiecezją Katowicką, Miastem Katowice oraz Województwem 
Śląskim, 
g) statutu „Panteonu Górnośląskiego w Katowicach” stanowiącego załącznik do uchwały 
nr VI/19/8/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 kwietnia 2020 roku  
w sprawie nadania statutu Panteonowi Górnośląskiemu w Katowicach, 
h) niniejszego Regulaminu. 
2.  „Panteon Górnośląski w Katowicach” jest samorządową instytucją kultury wpisaną do 
rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Województwo Śląskie, pod nr RIK – P/24/20. 
3. Bezpośredni nadzór nad działalnością Panteonu sprawuje Zarząd Województwa Śląskiego. 
4. Organizatorami „Panteonu Górnośląskiego w Katowicach” są: 
a) Województwo Śląskie zwane dalej „Województwem”, 
b) minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zwany dalej 
„Ministrem”, 
c) Archidiecezja Katowicka zwana dalej „Archidiecezją”, 
d) Miasto Katowice zwane dalej „Miastem”. 
5. Siedzibą Panteonu jest miasto Katowice. Panteon prowadzi działalność na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 
 
§ 2 
 
1.Regulamin organizacyjny „Panteonu” (zwany dalej „Regulaminem”) określa: 
a) ogólne zasady kierowania Panteonem, 
b) schemat organizacyjny Panteonu,  
c) zakres zadań i kompetencji komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk 
pracy, a także zakres uprawnień i obowiązków pracowników. 
 
Rozdział II 
Struktura organizacyjna Panteonu 
 
§ 3 
 
1. Panteon posiada następującą strukturę organizacyjną: 
a) Dyrektor, 
b) Pełnomocnik Dyrektora, 
c) Dział Merytoryczny, 
d) Główny Księgowy, Dział Finansowo Księgowy, 
e) Dział Administracyjno-Techniczny. 
 
§ 4 
 
1.Schemat struktury organizacyjnej Panteonu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 
 
§ 5 
 
1. W zależności od okresu funkcjonowania i zapotrzebowania na usługi specjalistyczne część 
zadań struktury może być realizowana z wykorzystaniem zleceń zewnętrznych. 
 
§ 6 
 
1. Dyrektorowi podlegają: 
a) Pełnomocnik Dyrektora, 
b) Kierownik Działu Merytorycznego, 
c) Główny Księgowy, 
d) Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego. 
 
Rozdział III 
Ogólne zasady zarządzania Panteonem 
 
§ 7 
 
1. Całokształtem Panteonu zarządza Dyrektor powołany przez Zarząd Województwa 
Śląskiego w uzgodnieniu z Ministrem, Arcybiskupem i Prezydentem w trybie określonym w 
ustawie  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 
2. Dyrektor zarządzając Panteonem korzysta ze wsparcia Pełnomocnika Dyrektora, 
Kierownika 
Działu 
Merytorycznego, 
Głównego 
Księgowego, 
Kierownika 
Działu 
Administracyjno-Technicznego. 
3. Dyrektor reprezentuje Panteon na zewnątrz i odpowiada za mienie instytucji.  
4. Do zakresu działania Dyrektora należy: 
a) realizacja zadań statutowych, regulaminowych i wypływających ze wskazań 
organizatorów Panteonu, 
b) właściwe zarządzanie mieniem i powierzonymi finansami, 
c) planowanie działalności pod względem merytorycznym, gospodarczym, finansowym - 
redakcja i zatwierdzanie planów w tych zakresach, 
d) sprawowanie nadzoru nad działalnością Panteonu, 
e) wykonywanie czynności związanych z realizacją prawa pracy w stosunku  
do zatrudnionych pracowników,  
f) nadzór nad prowadzeniem postępowań i realizacją zamówień publicznych wraz  
z prowadzeniem dokumentacji, 
g) nadzór nad działalnością merytoryczną i administracyjno-techniczną, wydawniczą  
i kontrolą zarządczą realizowaną przez pracowników, 
h) nadzór nad inwestycją budowlaną polegającą na adaptacji pomieszczeń piwnic 
Archikatedry na Panteon. 
5. Dyrektor przedstawia Zarządowi Województwa Śląskiego: 
a)  roczny plan finansowy Panteonu w terminie ustalonym przez Zarząd, 
b) sprawozdania finansowe w terminach określonych w przepisach dotyczących 
sprawozdawczości, 
c)  roczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w przepisach dotyczących 
rachunkowości, 
d)  obejmujące okres roku plany działalności statutowej oraz sprawozdania z ich 
realizacji zaopiniowane uchwałami Rady Programowej, w terminach określonych 
przez Zarząd, 
e)  informacje finansowe i merytoryczne w zakresie i terminach ustalonych przez 
Zarząd konieczne do opracowania projektu budżetu Województwa oraz oceny pracy 
Panteonu. 
6. Dyrektor przedstawia Ministrowi, Archidiecezji oraz Miastu informacje finansowe  
i merytoryczne w zakresie i terminach określonych przez współorganizatorów.  
7. Dyrektora zastępuje podczas jego nieobecności Pełnomocnik Dyrektora lub osoba 
wyznaczona do reprezentowania na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 
8. Dyrektor w formie pisemnej udziela pełnomocnictw, upoważnień do działania i składania 
oświadczeń w imieniu Panteonu. 
 
§ 8 
 
1. Pełnomocnik Dyrektora współpracuje z nim w realizacji powierzonych mu zadań. 
2. Do powierzonych zadań Pełnomocnika Dyrektora należy: 
a) zarządzanie kontem mailowym i realizacja korespondencji bieżącej, 
b) współpraca i kontakt instytucji kultury z jej organizatorami, 
c) realizacja bieżących powierzonych zadań przez Dyrektora,  
d) współpraca i wsparcie kierowników działów przy realizacji ich planowanych działań 
tzn. Kierownika Działu Merytorycznego  oraz Kierownika Działu Administracyjno-
Technicznego. 
3. Pełnomocnika w trakcie nieobecności zastępuje Kierownik Działu Administracyjno-
Technicznego. 
 
 
§ 9 
 
1. Główny Księgowy w porozumieniu z Dyrektorem gospodaruje finansami Panteonu. 
2. Do zakresu działania Głównego Księgowego należy: 
a) prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
b) opracowywanie i nadzór nad realizacją planu finansowego, 
c) nadzór nad majątkiem Panteonu, 
d) wykonywanie kontroli zarządczej w zakresie powierzonym przez Dyrektora oraz 
bieżąca analiza ryzyk wynikająca z tych działań. 
3. Główny Księgowy realizuje zadania: 
a) organizowanie i prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Panteonu, 
b) kontrola operacji finansowych i gospodarczych w zgodzie z obowiązującymi 
przepisami, 
c) realizacja dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie przepisami i ustawowymi 
terminami, 
d) redakcja sprawozdań finansowych wobec organizatorów Panteonu. 
4. Główny Księgowy opracowuje projekty przepisów wewnętrznych i regulaminy dotyczące 
prowadzenia rachunkowości. 
5. Główny Księgowy zarządza Działem Finansowo Księgowym. 
6. Podczas nieobecności Głównego Księgowego zastępuje go wskazany przez Dyrektora 
pracownik Działu Finansowo Księgowego. 
 
§ 10 
 
1. Kierownik Działu Merytorycznego zarządza Działem Merytorycznym Panteonu. 
2. Do zakresu działania Kierownika Działu Merytorycznego należy: 
a) nadzór nad działaniami pracowników merytorycznych, 
b) prowadzenie działań związanych z realizacją zamówień publicznych zgodnie z ustawą 
Prawo zamówień publicznych i wewnętrznymi regulaminami, 
c) rozliczanie pracy przewodników wystawy stałej, 
d) organizowanie imprez, koncertów, wystaw czasowych, produkcji filmowych, 
e) nadzór nad ofertą sklepu z pamiątkami, 
f) nadzór nad specjalistą ds. archiwizowania danych i badań historycznych, 
g) nadzór nad opiekunami wystawy. 
3. W czasie nieobecności Kierownika Działu Merytorycznego zastępuje go Specjalista  
ds. archiwizowania i badań historycznych. 
 
§ 11 
 
1. Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego zarządza Działem Administracyjno-
Technicznym Panteonu. 
2. Do zakresu działania Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego należy: 
a) organizowanie kontaktów pomiędzy stronami prowadzonej inwestycji – 
przedstawicielami wykonawców, inspektorów nadzoru, autorów projektu, 
b) kompletowanie dokumentacji technicznej, gwarancji, instrukcji urządzeń, 
wbudowanych w budynek oraz w scenografię wystawy,  
c) nadzór nad remontami i naprawami, 
d) nadzór nad utrzymaniem obiektu w czystości, 
e) nadzorowanie i administrowanie pomieszczeń Panteonu, 
f) prowadzenie dokumentacji nieruchomości Panteonu, 
g) zaopatrywanie instytucji w środki czystości, materiały biurowe, 
h) współpraca z firmami ubezpieczeniowymi, ubezpieczanie majątku, 
i) nadzorowanie baru kawowego, 
j) nadzór nad kasą biletową, 
k) nadzór nad szatnią. 
3. Kierownika działu Administracyjno-Technicznego zastępuje Pełnomocnik Dyrektora lub 
pracownik działu wyznaczony przez Dyrektora. 
 
 
 
Rozdział IV 
Zakresy działań komórek organizacyjnych 
 
§ 12 
 
Zakresy działań zostały określone w kolejnych paragrafach dla : 
Dyrektora - 5§, Pełnomocnika - 6§, Głównego Księgowego - 6§, Głównego Księgowego - 7§, 
Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego-8§, Kierownika Działu Mertorycznego-9§. 
 
§ 13 
 
1. Do zakresu działania Działu Finansowo – Księgowego należy : 
a) obsługa finansowo-księgowa Panteonu, 
b) opracowywanie i nadzór nad realizacją planu finansowego, 
c) kontrola pod względem formalnoprawnym i rachunkowym dokumentów  
finansowych w sposób zapewniający właściwy opis operacji gospodarczych, 
d) prowadzenie kasy instytucji, 
e) prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,  
f) prowadzenie kasy instytucji, 
g) prowadzenie archiwum zakładowego. 
 
§ 14 
 
1.  Do zakresu działania Działu Merytorycznego  należy : 
a) poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania Panteonu, 
b) organizowanie, współorganizowanie wystaw czasowych , koncertów, konferencji 
spektakli,  
c) działania promocyjne i reklamowe, 
d) przygotowanie i prowadzenie działań edukacyjnych, 
e) opieka nad gromadzonymi zbiorami, biblioteką,  
f) archiwizowanie imprez, audycji  edukacyjnych , informacji prasowych, wydawnictw,  
g) udostępnianie zbiorów biblioteki, 
h) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zbiorów,  
i) przygotowywanie publikacji, 
j) przechowywanie akt w należytym porządku i właściwie zabezpieczonych. 
 
 
§ 15 
 
1. Do zakresu działania Działu Administracyjno-Technicznego  należy : 
a) organizowanie procesu inwestycyjnego, 
b) prowadzenie dokumentacji majątku nieruchomego Panteonu, administrowanie 
majątkiem nieruchomym, 
c) organizowanie działań związanych z zamówieniami publicznymi, zakresie 
przedmiotowym działu, 
d) utrzymywanie urządzeń w dobrym stanie technicznym, obsługa techniczno-
gospodarcza, organizowanie przeglądów serwisowych i technicznych urządzeń, 
e) utrzymywanie Panteonu w czystości, 
f) dbanie o bezpieczeństwo zwiedzających. 
 
Rozdział V 
Postanowienia końcowe 
 
§ 16 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy 
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).  
 
§ 17 
 
Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie Zarządzeniem Dyrektora. 
 
§ 18 
 
Zmian w Regulaminie Organizacyjnym może dokonać Dyrektor Panteonu w trybie przyjętym 
dla jego nadania.

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2020 
DYREKTORA PANTEONU GÓRNOŚLĄSKIEGO W KATOWICACH 
z dnia 10.12.2020 
W sprawie : wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego „Panteonu Górnośląskiego w Katowicach” 
Na podstawie następujących regulacji: 
a) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194),  
b) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1347), 
c) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 
z późn. zm.), 
d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 
e) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869  
z późn. zm.),  
f) umowy w sprawie utworzenia i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod 
nazwą „Panteon Górnośląski w Katowicach”, zawartej w Katowicach dnia 18 lutego 
2020 r. pomiędzy Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Archidiecezją Katowicką, Miastem Katowice oraz Województwem 
Śląskim, 
g) statutu „Panteonu Górnośląskiego w Katowicach” stanowiącego załącznik do uchwały 
nr VI/19/8/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 kwietnia 2020 roku  
w sprawie nadania statutu Panteonowi Górnośląskiemu w Katowicach. 
 
Dyrektor „Panteonu Górnośląskiego w Katowicach” zarządza: 
 
§ 1. 
 
Wprowadzenie do stosowania Regulaminu Organizacyjnego „ Panteonu Górnośląskiego w 
Katowicach” . 
§ 2. 
 
Regulamin oraz Schemat Struktury organizacyjnej Panteonu stanowi załącznik do 
przedmiotowego zarządzenia . 
§ 3. 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem wydania zarządzenia. 

Informacje podstawowe