Kontrast Czcionka

Cel stworzenia Panteonu Górnośląskiego

Głównym celem Panteonu Górnośląskiego jest utworzenie w podziemiach Archikatedry Chrystusa Króla optymalnych warunków społecznego dostępu do dóbr kulturowych i historycznych Górnego Śląska z użyciem innowacyjnych technologii scenografii wystawy, pobudzających wyobraźnię i dotarcie do nowego odbiorcy.

2020-09-23

Panteon Górnośląski powinien ukazywać bogactwo kulturowo- społeczne Ziemi Śląskiej – cennej cząstki Rzeczypospolitej. Opowieść o ostatnich stu latach jej historii napisana zostanie poprzez przybliżenie życia i osiągnięć najważniejszych postaci  „stąd”, związanych z przestrzeniami administracji i polityki, nauki i szkolnictwa, kultury i sportu, świętości i Metropolii Katowickiej stojących wobec wyzwań totalitaryzmów, laureatów nagrody „Lux ex Silesia”. Powołana instytucja kultury jest pomnikiem upamiętniającym powrót Górnego  Śląska do II Rzeczypospolitej w 1922 roku.

Panteon jest także formą uznania i  podziękowania za wierność, poświecenie dla małej Ojczyzny, widzianej zawsze w polskiej macierzy. Tworzona od podstaw instytucja kultury jest szkołą ukazującą praktyczne formy patriotyzmu – umiłowania rodziny i wartości.  Minione totalitaryzmy zniekształciły historię ostatniego stulecia. Działalność instytucji to próba wypełnienia luki pamięci i naprawienia zaniedbań związanych z przechowaniem i przekazywaniem świadectw o historii . Powstanie Panteonu Górnośląskiego i jego działalność ma zmierzać do przywrócenia obiektywnego i rzetelnego przekazu historycznego z uwzględnieniem ważnych dla Górnego Śląska postaci.

Wbudowana w podziemia instytucja kultury ma na celu otwarcie i uspołecznienie katowickiej archikatedry przez dodanie do jej podstawowej funkcji, jaką jest kult religijny, walorów edukacyjnych  i wychowawczych.  Chodzi także o zwiększenie atrakcyjności i różnorodności dostępu do dóbr kultury i historii Górnego Śląska oraz atrakcyjności turystycznej Katowic i regionu, nadto umożliwienie mieszkańcom miasta i okolic spędzania w ciekawy sposób czasu wolnego, podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców o dziejach i sławnych postaciach regionu. Nie bez znaczenia jest wykorzystanie wolnych podziemi archikatedry do zagospodarowanie ich atrakcyjną przestrzennie scenografią wystawy.

Przedmiot i zakres funkcjonowania Panteonu Górnośląskiego został określona w Statucie Instytucji Kultury i skupiać się będzie na następujących działaniach :

  1. zachowywanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie historii Górnego Śląska
    po zakończeniu I Wojny Światowej oraz inicjowanie działań o charakterze kulturalnym, naukowym i edukacyjnym w tym zakresie,
  2. upamiętnianie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa poprzez czczenie pamięci osób zasłużonych dla polskości ziem Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem twórców, artystów, naukowców, polityków, żołnierzy oraz osób duchownych,
  3. upamiętnienie stulecia przyłączenia części Górnego Śląska do odradzającej się Polski po ponad sześciuset latach jurysdykcji czeskiej i niemieckiej oraz upamiętnienie stulecia polskiej administracji kościelnej na Górnym Śląsku,
  4. inspirowanie i moderowanie działań mających na celu upamiętnienie trzech Powstań Śląskich,
  5. czynne uczestniczenie w budowie tożsamości narodowej oraz społeczeństwa opartego
    na wartościach chrześcijańskich.

Informacje podstawowe