Kontrast Czcionka

STATUT PANTEONU GÓRNOŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

2020-09-17

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. „Panteon Górnośląski w Katowicach”, zwany dalej „Panteonem”, jest instytucją kultury prowadzoną przez Województwo Śląskie zwane dalej „Województwem”, ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „Ministrem”, Archidiecezję Katowicką zwaną dalej „Archidiecezją” oraz Miasto Katowice, zwane dalej „Miastem”, jako wspólna instytucja kultury.

2. Panteon działa w szczególności na podstawie:

 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194), zwanej dalej „ustawą
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”,
 • ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
  w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1347),
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)
 • umowy w sprawie utworzenia i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą „Panteon Górnośląski w Katowicach”, zawartej w Katowicach dnia ………………….. pomiędzy Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archidiecezją Katowicką, Miastem Katowice oraz Województwem Śląskim,
 • niniejszego statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Panteonu jest miasto Katowice.
 2. Panteon prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 3

 1. Nadzór bezpośredni nad Panteonem sprawuje Zarząd Województwa Śląskiego, zwany dalej „Zarządem”.
 2. Uprawnienia współorganizatora wykonuje minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 3. W imieniu Archidiecezji uprawnienia współorganizatora wykonuje Arcybiskup Metropolita Katowicki, zwany dalej „Arcybiskupem”.
 4. W imieniu Miasta uprawnienia współorganizatora wykonuje Prezydent Miasta Katowice, zwany dalej „Prezydentem”.
 5. Panteon uzyskuje osobowość prawną z chwilą  wpisania  do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo.
 6. Panteon używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą instytucji oraz jej adresem.

Rozdział II

Zakres działalności Panteonu

§ 4

Przedmiotem działania Panteonu jest:

 1. zachowywanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie historii Górnego Śląska
  po zakończeniu I Wojny Światowej oraz inicjowanie działań o charakterze kulturalnym, naukowym i edukacyjnym w tym zakresie,
 2. upamiętnianie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa poprzez czczenie pamięci osób zasłużonych dla polskości ziem Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem twórców, artystów, naukowców, polityków, żołnierzy oraz osób duchownych,
 3. upamiętnienie stulecia przyłączenia części Górnego Śląska do odradzającej się Polski po ponad sześciuset latach jurysdykcji czeskiej i niemieckiej oraz upamiętnienie stulecia polskiej administracji kościelnej na Górnym Śląsku,
 4. inspirowanie i moderowanie działań mających na celu upamiętnienie trzech Powstań Śląskich,
 5. czynne uczestniczenie w budowie tożsamości narodowej oraz społeczeństwa opartego
  na wartościach chrześcijańskich.

§ 5

 1. Panteon realizuje zadania, o których mowa w § 4, w szczególności przez:
  1. prowadzenie stałej ekspozycji poświęconej pamięci osób zasłużonych dla polskości ziem Górnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem twórców, artystów, naukowców, polityków, żołnierzy oraz osób duchownych,
  2. gromadzenie, opracowanie i konserwacja zbiorów upamiętniających:
 1.  historię Górnego Śląska po zakończeniu I Wojny Światowej,
 2.  stulecie przyłączenia części Górnego Śląska do odradzającej się Polski,
 3.  stulecie polskiej administracji kościelnej na Górnym Śląsku,
 4.  trzy Powstania Śląskie,
  1. organizacja wystaw stałych, czasowych i objazdowych,
  2. prowadzenie działalności naukowo-badawczej, dokumentacyjnej oraz edukacyjnej
   z wykorzystaniem najnowszych technologii przekazu,
  3. prowadzenie działalności wydawniczej,
  4. organizowanie, realizowanie i inspirowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych, konferencji naukowych propagujących idee wolnościowe, obywatelskie, demokratyczne i chrześcijańskie o wymiarze uniwersalnym,
  5. prowadzenie biblioteki i archiwum. 

2. Panteon może wspierać i prowadzić działalność artystyczną i upowszechniającą kulturę oraz promocję dokonań i inicjatyw kulturalnych.

3. Dla realizacji celów statutowych Panteon współdziała w szczególności z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej o podobnych celach działania.

 

Rozdział III

Zarządzanie i Nadzór

§ 6

 1. Dyrektora Panteonu, zwanego dalej „Dyrektorem”, powołuje i odwołuje Zarząd w uzgodnieniu z Ministrem, Arcybiskupem i Prezydentem w trybie określonym
  w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Uzgodnienie obejmuje również treść umowy zawieranej z kandydatem na Dyrektora, o której mowa w art. 15 ust 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Dyrektor zarządza Panteonem, reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada
  za całokształt działalności Panteonu, w tym za całość jego gospodarki finansowej.
 3. Dyrektor może ustanowić pełnomocników, określając termin i zakres upoważnień
  w formie pełnomocnictwa.
 4. W przypadku powstania wakatu na stanowisko Dyrektora, Zarząd może powołać,
  po uzgodnieniu z pozostałymi Stronami, osobę pełniącą obowiązki Dyrektora na okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy.
 5. Nadzór bezpośredni nad funkcjonowaniem Panteonu sprawuje Województwo,
  z zastrzeżeniem uprawnień Stron wynikających z ustawy o organizowaniu
  i prowadzeniu działalności kulturalnej, umowy w sprawie utworzenia i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą „Panteon Górnośląski w Katowicach”.
 6. Każda ze Stron jest uprawniona do prowadzenia kontroli, w szczególności w zakresie wykorzystania przekazanej dotacji oraz innych przekazanych Panteonowi środków.

§ 7

 1. Dyrektor może tworzyć zespoły doradcze.
 2. Zespoły doradcze mają charakter stały albo mogą zostać utworzone dla realizacji konkretnego zadania – wówczas okres ich działania ograniczony jest terminem realizacji tego zadania.
 3. W skład zespołów doradczych mogą wchodzić pracownicy Panteonu oraz osoby spoza niego w liczbie określonej przez Dyrektora w akcie o utworzeniu zespołu.
 4. Dyrektor informuje Zarząd, Ministra, Arcybiskupa i Prezydenta o zamiarze utworzenia zespołu doradczego. Każdy z współprowadzących Panteon ma prawo desygnowania
  po jednym przedstawicielu do składu zespołu doradczego. Dotyczy to również już istniejących zespołów.
 5. Tryb działania zespołów doradczych określają odrębne regulaminy nadawane zarządzeniami Dyrektora.
 6. Obsługę biurową zespołów doradczych zapewnia Panteon.

§ 8

 1. Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:
 1. prowadzenie działalności zgodnie ze statutem,
 2. tworzenie warunków do realizacji zadań określonych w § 4 i 5 statutu oraz w regulaminie organizacyjnym,
 3. dbałość o mienie i finanse Panteonu oraz właściwe nimi gospodarowanie,
 4. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami oraz zawieranie innych umów cywilno-prawnych.
 1. Dyrektor przedstawia Zarządowi:
 1. roczny plan finansowy Panteonu w terminie ustalonym przez Zarząd,
 2. sprawozdania finansowe w terminach określonych w przepisach dotyczących sprawozdawczości,
 3. roczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w przepisach dotyczących rachunkowości,
 4. obejmujące okres roku plany działalności statutowej oraz sprawozdania z ich realizacji zaopiniowane uchwałami Rady Programowej, o której mowa w § 10, w terminach określonych przez Zarząd,
 5. informacje finansowe i merytoryczne w zakresie i terminach ustalonych przez Zarząd konieczne do opracowania projektu budżetu Województwa oraz oceny pracy Panteonu.

3. Dyrektor przedstawia podmiotom współprowadzącym:

 1. materiały planistyczne w zakresie i terminach określonych przez współorganizatorów,
 2. sprawozdania i materiały, w terminach określonych w przepisach  szczególnych oraz przez współorganizatorów,
 3. roczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w przepisach dotyczących rachunkowości, wraz z kopią uchwały Zarządu zatwierdzającej to sprawozdanie.

§ 9

 1. Organizację wewnętrzną Panteonu określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Zarządu, Ministra, Arcybiskupa i Prezydenta, a także opinii działających w Panteonie organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
 2. Panteon prowadzi swoją stałą i podstawową działalność kulturalną w przestrzeni budynku katowickiej archikatedry, zlokalizowanego pod adresem: ul. Plebiscytowa 49a, 40-041 Katowice, oddaną Panteonowi w użyczenie na podstawie odrębnej umowy. Archidiecezja jednostronnie i wiążąco określi sposób używania powyższej przestrzeni przez Panteon, co nastąpi z uwzględnieniem podstawowej funkcji budynku katowickiej archikatedry, czyli czynnego obiektu kultu religijnego o najwyższej randze dla Kościoła katowickiego.

Rozdział IV

Rada Programowa

§ 10

 1. Przy Panteonie działa Rada Programowa, zwana dalej „Radą”.
 2. Rada opiniuje na potrzeby współorganizatorów działania statutowe Panteonu oraz ich realizację.
 3. Członków Rady powołuje i odwołuje Zarząd.
 4. W skład Rady wchodzą w szczególności: przedstawiciel Województwa, przedstawiciel Ministra, przedstawiciel Arcybiskupa, przedstawiciel Miasta oraz eksperci w dziedzinach właściwych dla działalności instytucji.
 5. Kadencja Rady trwa cztery lata. Po upływie kadencji Rada pełni swoje obowiązki do czasu powołania przez Zarząd jej nowego składu.
 6. Rada działa na podstawie opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Zarząd regulaminu.
 7. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje przedstawiciel Zarządu. Na posiedzeniu tym Rada wybiera spośród swojego składu przewodniczącego.
 8. Obsługę biurową Rady zapewnia Panteon.

ROZDZIAŁ V

Mienie i finanse

§ 11

 1. Panteon prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu finansowego Panteonu, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.
 2. Działalność Panteonu jest finansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Śląskie, Archidiecezję Katowicką i Miasto Katowice, a także z dochodów własnych, dotacji celowych jednostek samorządu terytorialnego, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 
 3. Przychodami Panteonu są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe, środki otrzymane od osób fizycznych
  i prawnych oraz z innych źródeł.
 4. Panteon prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w przepisach dotyczących finansów i rachunkowości.

§ 12

Do składania oświadczeń woli w imieniu Panteonu w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych uprawniony jest jednoosobowo Dyrektor Panteonu lub osoba przez niego upoważniona.

§ 13

 1. Panteon może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w oparciu o właściwe przepisy prawa regulujące prowadzenie działalności gospodarczej, polegającą m.in. na wynajmie powierzchni, działalności wydawniczej i wystawienniczej.
 2. Dochód z działalności Panteonu, o której mowa w ust. 1, służy realizacji celów statutowych.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 14

 

 1. Statut Panteonu nadawany jest uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archidiecezją Katowicką i Miastem Katowice.
 2. Zmiany statutu Panteonu będą dokonywane przez Sejmik Województwa Śląskiego
  w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 3. Połączenia, podziału lub likwidacji Panteonu mogą dokonać wspólnie Województwo, Minister, Archidiecezja oraz Miasto na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach oraz w umowie w sprawie utworzenia i prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą „Panteon Górnośląski w Katowicach”.

 

Informacje podstawowe