Kontrast Czcionka

Umowa w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji kultury pod nazwą „Panteon Górnośląski

zawarta w Katowicach dnia 18 lutego 2020 r. pomiędzy:

2020-09-23

1)    Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
prof. dr hab. Piotrem Glińskim, zwanym dalej Ministrem,
2)    Archidiecezją Katowicką, zwaną dalej Archidiecezją, reprezentowaną przez Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego Wiktora Skworca, 
3)    Miastem Katowice, zwanym dalej Miastem, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupę
oraz
4)    Województwem Śląskim, zwanym dalej Województwem, w imieniu którego działa Zarząd, reprezentowany przez Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego oraz Wicemarszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Kałużę,

Zwanymi dalej łącznie Stronami.

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”, Strony postanawiają, co następuje:

§ 1.

1.    Przedmiotem niniejszej umowy jest wspólne utworzenie instytucji kultury pod nazwą „Panteon Górnośląski w Katowicach”, zwanej dalej „Panteonem”, a następnie prowadzenie jej, jako wspólnej. 

2.    „Panteon” będzie działać w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o postanowienia niniejszej umowy i statutu „Panteonu”.


3.    Nowoutworzona instytucja kultury zostanie wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo.

§ 2.

1.    Przedmiotem działania „Panteonu” będzie:

1)    prowadzenie działalności o charakterze kulturalnym, naukowym i edukacyjnym, 
w zakresie historii Górnego Śląska po zakończeniu I Wojny Światowej.
2)    uczczenie pamięci osób zasłużonych dla polskości ziem Górnego Śląska 
ze szczególnym uwzględnieniem twórców, artystów, naukowców, polityków, żołnierzy i ludzi Kościoła.
3)    upamiętnienie stulecia przyłączenia części Górnego Śląska do odradzającej się Polski po ponad sześciuset latach jurysdykcji czeskiej i niemieckiej oraz upamiętnienie stulecia polskiej administracji kościelnej na Górnym Śląsku.
4)    upamiętnienie trzech Powstań Śląskich.

2.    Szczegółowy zakres działania Panteonu zostanie określony w statucie „Panteonu”, nadanym przez Sejmik Województwa Śląskiego.

§ 3.

1.     Archidiecezja przekaże „Panteonowi”, na podstawie umowy użyczenia na okres 25 lat, zawartej w formie aktu notarialnego, część budynku katowickiej archikatedry o powierzchni 2150 m2, który to budynek położony jest na działce nr 45/7 wchodzącej w skład nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta: KA1K/00137819/5, będącej własnością Parafii Katedralnej Chrystusa Króla w Katowicach.

Powierzchnia budynku przekazywana na podstawie powyższej umowy użyczenia obejmuje część podziemi katowickiej archikatedry oraz przestrzeń na jej dachu, która przeznaczona będzie na stworzenie tarasu widokowego. Na dzień podpisania umowy wartość przekazywanej powierzchni budynku katowickiej archikatedry wynosi 15.825.382 zł. 

2.    Archidiecezja zobowiązuje się do:
a.    przekazania nieodpłatnie prawa do używania przez Panteon nazwy „Panteon Górnośląski w Katowicach” oraz jego oznaczeń słownych i graficznych, nie później niż w terminie do trzech miesięcy po podpisaniu niniejszej umowy, przy czym zakres powyższego prawa obejmuje wyłącznie powoływanie się pozostałe strony umowy na fakt współorganizowania Panteonu. W pozostałych przypadkach każda ze stron umowy ma prawo do używania nazwy „Panteon Górnośląski w  Katowicach” oraz  jego  oznaczeń słownych i graficznych wyłącznie po uzyskaniu na to pisemnej zgody Panteonu.
b.    zawarcia z „Panteonem” umowy użyczenia powierzchni, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie później niż w terminie 30 dni od dnia utworzenia „Panteonu”,
c.    przekazania nieodpłatnie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót, nie później niż w terminie trzech miesięcy po podpisaniu niniejszej umowy.

3.    W umowie użyczenia, o której mowa w niniejszym paragrafie, Archidiecezja określi sposób używania przedmiotu użyczenia przez „Panteon”, co nastąpi z uwzględnieniem podstawowej funkcji budynku katowickiej archikatedry, czyli czynnego obiektu kultu religijnego o najwyższej randze dla Kościoła katowickiego.

§ 4.

1.    Finansowanie „Panteonu” będzie polegać na zapewnieniu w okresie trwania umowy przez Ministra, Miasto, Archidiecezję i Województwo środków, których wysokość na każdy rok budżetowy będzie każdorazowo uzgadniana w oparciu o plan działalności „Panteonu” opracowany zgodnie i w terminach wskazanych w przepisach dotyczących przygotowania projektu budżetu państwa oraz projektu budżetów jednostek samorządu terytorialnego na rok następny.

2.    Minister zobowiązuje się przekazać „Panteonowi” w latach 2020-2022 środki finansowe w formie dotacji celowej na wydatki majątkowe w łącznej kwocie 40 000 000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych), niezbędne do wykonania całościowych prac inwestycyjnych, budowlanych i adaptacyjnych oraz wyposażenia obiektu w zakresie umożliwiającym „Panteonowi” rozpoczęcie działalności kulturalnej, naukowej i edukacyjnej zgodnie z ust. 5. 

3.    Miasto i Województwo zobowiązują się przekazać „Panteonowi” w latach 2020-2022 środki finansowe w formie dotacji podmiotowej w łącznej kwocie 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych) na wydatki bieżące umożliwiające „Panteonowi” rozpoczęcie działalności kulturalnej, naukowej i edukacyjnej zgodnie z ust. 5.

4.    Archidiecezja zobowiązuje się przekazać „Panteonowi” w latach 2020-2022 środki finansowe w łącznej kwocie 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych) na wydatki bieżące umożliwiające „Panteonowi” rozpoczęcie działalności kulturalnej, naukowej i edukacyjnej zgodnie z ust. 5.

5.    Zaangażowanie środków finansowych wymienionych w ust. 2, 3 i 4 przez Strony umowy wynosić będzie:

- w 2020 r. odpowiednio:
1)    Minister -  2 000 000 (słownie: dwa miliony złotych)
2)    Miasto -  1 000 000 (słownie: jeden milion złotych)
3)    Województwo -  1 000 000 (słownie: jeden milion złotych)
4)    Archidiecezja –  1 000 000 (słownie: jeden milion złotych)
- w 2021 r. odpowiednio:
1)    Minister -  19 000 000 (słownie: dziewiętnaście milionów złotych)
2)    Miasto -  1 000 000 (słownie: jeden milion złotych)
3)    Województwo -  1 000 000 (słownie: jeden milion złotych)
4)    Archidiecezja –  1 000 000 (słownie: jeden milion złotych)
- 2022 r. odpowiednio:
5)    Minister - 19 000 000 (słownie: dziewiętnaście milionów złotych)
1)    Miasto -  1 000 000 (słownie: jeden milion złotych)
2)    Województwo -  1 000 000 (słownie: jeden milion złotych)
3)    Archidiecezja –  1 000 000 (słownie: jeden milion złotych)

6.    W terminie 30 dni od dnia utworzenia „Panteonu”, „Panteon” przekaże „Program inwestycji” wydatków majątkowych, o których mowa w ust. 2 w celu zaakceptowania go przez Ministra. 

7.    Zaplanowanie w budżetach Stron kwot na dany rok budżetowy w wysokościach niższych, niż wskazane w ust. 5, wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

8.    Niezależnie od przekazanych środków, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, Strony mogą przekazywać dodatkowe środki w dowolnej wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem.

9.    Strony postanawiają, że w przypadku braku przyjęcia budżetu odnoszącego się do działalności którejkolwiek ze Stron, ta Strona Umowy, która nie posiada budżetu na dany rok budżetowy, będzie zobowiązana do czasu przyjęcia jej budżetu do zapewnienia „Panteonowi” finansowania na poziomie nie niższym niż w poprzedzającym roku budżetowym.

10.    W przypadku zagrożenia realizacji ustawy budżetowej i wprowadzenia na podstawie
art. 177 lub art. 179 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych blokady planowanych wydatków budżetowych części 24 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Minister może wprowadzić blokadę zaplanowanych na dany rok środków dla „Panteonu”. Wprowadzenie blokady nie powoduje powstania dodatkowych zobowiązań finansowych dla Stron.

11.    W przypadku sytuacji opisanej w ust. 10 niniejszego paragrafu, Minister podejmie starania, by w kolejnej perspektywie budżetowej obok bieżącego finansowania „Panteonu”, zrekompensować powstałą w poprzednim roku niedopłatę.

§ 5.

1.    Statut „Panteonu” zostanie nadany przez Województwo po zawarciu umowy, w brzmieniu zgodnym z projektem Statutu określonym w załączniku nr 1 do umowy, zgodnie z procedurami obowiązującymi przy uchwalaniu statutu instytucji kultury.
2.    Zmiany Statutu „Panteonu” będą dokonywane przez Województwo w uzgodnieniu z pozostałymi Stronami umowy, w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 6.

1.    Dyrektor Panteonu, zwany dalej „Dyrektorem”, będzie powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa, zwany dalej „Zarządem”, w uzgodnieniu z Ministrem, Archidiecezją i Miastem w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Uzgodnienie obejmuje również treść umowy zawieranej z kandydatem na Dyrektora, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2.    W przypadku powstania wakatu na stanowisko Dyrektora, Zarząd będzie mógł powołać, po uzgodnieniu z pozostałymi Stronami, osobę pełniącą obowiązki Dyrektora na okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy.
3.    Nadzór bezpośredni nad funkcjonowaniem Panteonu będzie sprawowało Województwo, z zastrzeżeniem uprawnień Stron wynikających z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i niniejszej umowy.
4.    Każda ze Stron będzie uprawniona do prowadzenia kontroli, w szczególności w zakresie wykorzystania przekazanej dotacji oraz innych przekazanych Panteonowi środków. 

§ 7.

1.    Likwidacja „Panteonu” może nastąpić w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2.    Czynności związane z likwidacją „Panteonu” podejmuje Województwo po uzgodnieniu ze Stronami umowy.

3.    Z chwilą likwidacji „Panteonu”, Strony przejmują zobowiązania i wierzytelności „Panteonu” proporcjonalnie do poniesionych przez Strony nakładów wymienionych w § 4 ust. 2-4 niniejszej umowy.
4.    W przypadku likwidacji „Panteonu” majątek zostanie rozdysponowany proporcjonalnie do nakładów poniesionych przez Strony po zawarciu odrębnego porozumienia w tej sprawie, przy czym prawo do używania nazwy „Panteon Górnośląski w Katowicach” oraz jego oznaczeń słownych i graficznych wygasają, natomiast Województwo zobowiązuje się zabezpieczyć zbiory „Panteonu”. 
5.    Akt o likwidacji „Panteonu” wydaje Województwo w uzgodnieniu ze Stronami umowy.

§ 8.

1.    Umowa zostaje zawarta na okres do 31 grudnia 2022 r.
2.    Najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, Strony podejmą decyzję dotyczącą dalszej współpracy, tym niemniej będą dążyć do kontynuacji prowadzania „Panteonu”, jako wspólnej instytucji kultury po okresie, o którym mowa w ust. 1, zapewniając dofinansowanie jego bieżącej działalności przez Strony. Zobowiązania Stron w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będą przedmiotem odrębnej umowy.
3.    Przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, umowa może być rozwiązana za porozumieniem Stron albo – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – za wypowiedzeniem, z zastrzeżeniem ust.  4.
4.    Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 3, wymaga formy pisemnej. Okres wypowiedzenia wynosi sześć miesięcy, ze skutkiem na koniec roku budżetowego, w którym okres ten upływa.
5.    Po rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy „Panteon” będzie instytucją kultury prowadzoną przez Województwo. 
6.    W przypadku rozwiązania umowy Strony określą w drodze odrębnego porozumienia sposób i tryb uregulowania wzajemnych rozliczeń, zobowiązań i wierzytelności „Panteonu”, przy czym odpowiednio stosuje się § 7 ust. 3. Porozumienie uwzględni konieczność zabezpieczenia prowadzenia w nieruchomościach użyczonych przez Archidiecezję a w całości dostosowanych do prowadzenia uzgodnionej przez strony działalności „Panteonu” z dotacji celowych udzielonych przez Ministra przez okres, co najmniej 10 lat od otrzymania przedmiotowych dotacji, pod rygorem zwrotu przez Województwo, Miasto i Archidiecezję łącznej równowartości przekazanej na ten cel dotacji celowej na wydatki majątkowe.
7.    Po upływie terminu obowiązywania niniejszej umowy Województwo, Miasto i Archidiecezja nie będą zobowiązane do zwrotu poniesionych przez Ministra środków, o których mowa w § 4 ust. 2, pod warunkiem dalszego wykorzystania zakupionych z tych środków aktywów trwałych na cele prowadzenia działalności przez „Panteon”, przez okres, co najmniej 10 lat, a w przypadku niespełnienia tego warunku zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczące zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 9.

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Podpisane strony:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Archidiecezja Katowicka

Województwo Śląskie                    

Miasto Katowice

Województwo Śląskie
 

 

Informacje podstawowe